Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u zich heeft ingeschreven bij Kei-Sterk voor het deelnemen aan één of meerdere activiteit(en).

1.2. Op iedere activiteit van Kei-Sterk zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.3. Ieder gebruik van de diensten van Kei-Sterk geschiedt geheel voor eigen risico. U dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te  vergewissen of gebruik of deelname voor u medisch verantwoord is. Daarnaast dient u verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid

2.3. Kei-Sterk dankt u voor het vertrouwen dat u in Kei-Sterk stelt en Kei-Sterk beloofd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Kei-Sterk is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Kei-Sterk gebruikt. Kei-Sterk houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

2.2. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Kei-Sterk te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.3. Voor elke door Kei-Sterk aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Kei-Sterk kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

3.2. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Kei-Sterk is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

3.3. Ook is Kei-Sterk niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Kei-Sterk georganiseerde activiteiten.

3.4. Kei-Sterk is niet aansprakelijk als u op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan uw lichamelijke of geestelijke gesteldheid. U verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door u worden gedragen. U verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Kei-Sterk wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Kei-Sterk aanbiedt.

3.5. Het voedingsadvies van Kei-Sterk is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Kei-Sterk begeleidt u naar beste weten en kunnen om te komen tot uw gewichtsafname dan wel -toename. Kei-Sterk baseert zich bij de begeleiding en advisering mede op informatie die u zelf verstrekt over uw gezondheid en is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door u van door Kei-Sterk verstrekte adviezen, ten gevolge van onjuiste of verzwegen medische informatie van de opdrachtgever.

3.6. U bent jegens Kei-Sterk aansprakelijk wanneer Kei-Sterk op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. U dient Kei-Sterk te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 4. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze voorwaarden. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Kei-Sterk. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kei-Sterk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de app en de daarop ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van de app, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij bekend is met de algemene voorwaarden van Kei-Sterk, zoals deze hierboven zijn omschreven.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op:

Datum:_________________

Plaats:_____________________